Husbesiktning Sundsvall, Härnösand och Kramfors.

Vi är experter på överlåtelsebesiktningar och erbjuder professionell husbesiktning i Sundsvall, Härnösand och Kramfors. Vårt team av besiktningsmän hjälper dig att noggrant fastställa husets skick inför en fastighetsaffär. Vi genomför detaljerade besiktningar och tillhandahåller en klar rapport om fastighetens skick, vilket är avgörande för att du ska kunna fatta välgrundade beslut. Med vår expertis och erfarenhet, är vi din tillförlitliga partner för en effektiv och säker fastighetsbesiktning.

Välj tjänst*
Önskar du välja mer än en tjänst så kan du här nedan lägga till en till.
Ange din roll*
Summa
Totalt:
E-post*
Namn*
Telefon
Adress*
Fastighetssbeteckning*
Summa
Totalt:

Erfarna och utbildade besiktninsmän

Professionell och pedagogisk besiktning

Besiktningen sammanställs i ett tydligt protokoll

Protokoll levereras inom 24 h

Husbesiktning - Nyckeln till trygga fastighetsköp och -försäljningar

Vid köp av fastighet

Att köpa hus är en stor investering. Därför är det extra viktigt huset besiktas så att köparna har rätt underlag för att kunna genomföra affären.

Vid försäljning av fastighet

Ska ni sälja huset och önskar att det besiktas innan? På så vis vet potentiella köpare om vilka eventuella fel och brister som eventuellt förekommer. Vilket både kan påskynda  affären och tillge köparna en trygghet. 

Våra besiktningspaket

Överlåtelsebesiktning Standard​

I en besiktning ingår en okulär besiktning av huset. Med okulär menas att inga verktyg används för att bilda sig en uppfattning av huset skick. Samtliga ytor som är åtkomliga besiktas. Förekommer kända riskkonstruktioner eller om besiktningsmannen bedömer att det finns risk för väsentliga fel beskrivs dessa vidare i en riskanalys. Med riskkonstruktion menas konstruktionslösningar som används historiskt och som senare har visat sig har en ökad risk för att t ex vattenskador.
Hittas ett fel som inte går att klarlägga vid den okulära besiktningen utan kräver ytterligare utredning rekommenderas en fortsatt undersökning. Allt ovan dokumenteras i ett besiktningsprotokol.

Överlåtelsebesiktning + Fuktmätning​

I den utökade husbesiktningen utförs fuktmätningar i de identifierade riskkonstruktioner som angetts i den okulära besiktningen. En kontroll av eventuellt fukttillskott i innemiljön mäts också. Detta indikerar på ifall ventilationen fungerar tillfredställande eller ej. Tack vare denna utökade besiktning ges köpare och säljare en komplett bild över fastighetens status.

Kontrollansvarig

Står ni inför ett kommande byggprojekt och behöver en kontrollansvarig? Kontakta då oss för mer information!

Om Alex Byggkonsult

Vi är erfarna besiktningsmän som utför noggranna och professionella besiktningar av fastigheter inför försäljning. Genom en objektiv och opartisk bedömning av fastigheten kan du undvika obehagliga överraskningar och förhandla på rätt grund. Allt dokumenteras i en rapport som tydligt redovisar eventuella fel och brister, vilka riskkonstruktioner som förekommer samt rekommendationer om fortsatta tekniska utredningar (ifall sådana krävs).

Vi är utbildade och anslutna till Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och arbetar därmed enligt deras modell (läs mer på https://sbr.se/goda-rad-overlatelsebesiktning/?3)

Vanliga frågor och svar om husbesiktning

1. Identifiera Dolda Fel: Husbesiktningen kan avslöja dolda fel och brister i fastigheten som inte är uppenbara vid en vanlig genomgång. Detta är avgörande för att få en realistisk bild av fastighetens skick.

2. Förhandlingsunderlag: Resultaten från en husbesiktning ger både köpare och säljare ett värdefullt underlag för prisförhandlingar. Eventuella upptäckta brister kan påverka fastighetens värde.

3. Ekonomisk Trygghet: Genom att känna till fastighetens skick kan köpare undvika oväntade reparationskostnader efter köpet. Det ger en ekonomisk trygghet och hjälper till att planera för framtida underhållskostnader.

4. Juridisk Säkerhet: För säljaren kan en husbesiktning minska risken för framtida anspråk från köparen om dolda fel som upptäcks efter försäljningen.

5. Planering av Underhåll: Husbesiktningen ger en överblick över fastighetens nuvarande skick och underhållsbehov, vilket är viktigt för både nuvarande och framtida ägare.

6. Säkerhet och Hälsa: En besiktning kan identifiera problem som kan vara skadliga för de boendes hälsa, såsom mögel, asbest eller dålig inomhusluftkvalitet.

Husbesiktning är en avgörande del i processen att köpa eller sälja en fastighet. Den ger en detaljerad och professionell utvärdering av fastighetens skick, vilket är nödvändigt för att fatta välgrundade beslut och skydda både ekonomiska och personliga intressen.

En överlåtelsebesiktning är en grundlig kontroll av en fastighet inför en försäljning. Den syftar till att ge både köpare och säljare en klar bild av fastighetens skick, vilket är avgörande för en trygg fastighetsaffär.

Tiden för en husbesiktning varierar beroende på fastighetens storlek och skick, men vi strävar efter att vara noggranna och effektiva för att minimera störningar. Kontakta oss för mer information.

En standard husbesiktning inkluderar en okulär granskning av alla åtkomliga ytor, inklusive strukturella element, elsystem och VVS.

Utöver det som ingår i en standardbesiktning, utförs också fuktmätningar i riskkonstruktioner och kontroller av fuktnivåer i innemiljön för att bedöma ventilationens effektivitet.

Om riskkonstruktioner eller potentiella fel upptäcks, dokumenteras dessa i besiktningsprotokollet och det kan rekommenderas att genomföra ytterligare tekniska utredningar.

Att vara ansluten till Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) innebär att besiktningarna vi utför följer deras riktlinjer och standarder för husbesiktningar, vilket garanterar en hög kvalitet och professionalism i vårt arbete.

Ja, vi erbjuder tjänster som kontrollansvariga för byggprojekt, inklusive upprättande av kontrollplaner, medverkan vid tekniska samråd, och sammanställning av handlingar för slutbesked.